Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti PRESS-HAMMER s.r.o.

1. Základní ustanovení
Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo případně i jiné smlouvy, kdy na jedné straně stojí společnost PRESS-HAMMER s.r.o., IČO: 27137988, DIČ: CZ27137988, se sídlem Dvořákova 383, 294 01 Bakov nad Jizerou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 99125, jako prodávající a/nebo zhotovitel (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).

V případě, kdy společnost PRESS-HAMMER s.r.o. vystupuje jako prodávající, poskytuje své zboží a služby dle aktuální nabídky jednotlivým kupujícím za podmínek uvedených v konkrétní nabídce, přičemž se ve vztahu k příslušné smlouvě uplatní tyto VOP, nebude-li uvedeno jinak. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a konkrétní nabídkou či smlouvou má přednost text smlouvy. Je-li kupujícím spotřebitel, použijí se tyto VOP v maximálním možném rozsahu, který umožňují obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadanou e-mailovou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod 5.

Objednávání.
Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

2. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a případných marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace jsou k dispozici zde.

3. Provozní doba
Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 15:00 hodin

4. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. V online e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit; to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

5. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.press-hammer.cz (dále jen „e-shop“)
 • elektronickou poštou na adrese info @ press-hammer.cz
 • osobně v provozovnách prodávajícího
 • faxem
 • telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

6. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel:
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Ustanovení § 1837 občanského zákoníku stanoví případy, kdy kupující (spotřebitel) na takové odstoupení nemá právo.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
PRESS-HAMMER s.r.o.
5.května 8
29501 Mnichovo Hradiště (Veselá)

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
Ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy v žádném případě nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal. Pokud to již není možné, musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak kupujícímu (spotřebiteli) takto sníženou kupní cenu. V souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku může prodávající na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel:
V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se především obecná ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku. Kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení příslušné smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží bude zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti při nákupu;
 2. platba předem bankovním převodem;
 3. platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné;
 4. platba na fakturu se splatností (pouze při splnění dalších podmínek);
 5. platba na leasing (platí pouze pro podnikatele). Podmínkou je jednorázový nákup v hodnotě minimálně 20.000,- Kč bez DPH a splnění podmínek leasingové společnosti.
 6. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
 7. Platební podmínky
 8. Dodací podmínky
 9. Záruční podmínky
  • Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).
 10. Závěrečná ustanovení
  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2019. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Přepravní podmínky:
Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info @ press-hammer.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Zasílání přepravní službou – ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, TOPTRANS, nebo Českou poštou s.p.. Podmínkou je objednávka přijatá do 11:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do třech pracovních dnů a/nebo do termínu na kterém se prodávající s kupujícím dohodl (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Zasílání přepravní službou – SR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. TOPTRANS. Podmínkou je objednávka přijatá do 11:00. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu do třech pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena) z důvodů ležících na straně prodávajícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Nákupní košík
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0